General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
ประกาศผล Proposal เดือน มิถุนายน 01/07/16
ประกาศยกเลิกจัดสอบ CU-TEP ผ่านคณะฯ 01/07/16
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น 2559 27/06/16
กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ปีการศึกษา 2559 ภาคนอกเวลาราชการ 09/06/16
ประกาศสำหรับผูู้สมัครสอบเข้าหลักสูตร IT (ภาคนอกเวลาราชการ) 2559 08/06/16
รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2558 (ภาคฤดูร้อน) 01/06/16
ข่าวประชาสัมพันธ์ 30/05/16
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.โท ภาคในเวลาราชการ 2559 16/05/16
ผลการพิจารณา Proposal April 29/04/16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ IT (ภาคในเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2559 29/04/16
ประกาศกำหนดการส่งรายงานโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ ภาคปลาย 2558 20/04/16
กำหนดการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2558 (ภาคฤดูร้อน) 19/04/16
ประชาสัมพันธ์การบริการตัดชุดครุยสำหรับนิสิตปริญญาโท 18/04/16
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 (ภาคในเวลาราชการ) 08/04/16
ประกาศตารางสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 03/04/16
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12