General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
ตารางเรียนภาคต้น 2560 ภาคในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 09/08/17
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2560 31/07/17
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2560 25/07/17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท IT ปี2560 ภาคในเวลาราชการ 25/07/17
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบและที่นั่งสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2559 ภาคนอกเวลาราชการ 20/07/17
ผลการพิจารณา Proposal July 11/07/17
ประกาศรับสมัครงาน 23/06/17
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น 2560 20/06/17
รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559 05/06/17
ประกาศรับสมัครงาน 25/05/17
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิเรียนปรับพื้นฐาน ภาคในเวลาราชการ 2560   25/05/17
รับสมัครงาน  10/05/17
ประกาศรายละเอียดการจัดส่งรายงานโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ 02/05/17
ประกาศที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาคในเวลาราชการ ปี 2560 22/04/17
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2559 (ภาคฤดูร้อน) 18/04/17
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13